Условия за ползване
 Общи условия за покупка през уебсайта за електронна търговия www.motomont.bg
 Настоящият документ съдържа Общите условия на договор за покупкa между АТВ "Мото Монт" ЕООД, от една страна, и лицето, съгласило се с настоящите Общи условия, наречено по-долу за краткост “Клиент”, от друга, във връзка с заявяването и закупуването на предлаганите чрез www.motomont.bg стоки.

I.Предмет
Чл.1
 1.АТВ "Мото Монт" ЕООД предоставя на Клиента възможност след регистрация да закупува предлаганите в онлайн магазина стоки чрез извършване на заявка за покупка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване със и стриктно спазване от страна на Клиента на настоящите Общи условия, както и на допълнително посочени на съответните Интернет страници на www.motomont.bg изисквания и условия, свързани с покупко-продажбата на конкретни стоки.
 2.Доколкото предоставяните от АТВ "Мото Монт" ЕООД стоки са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното подобряване и разширяване, то на това основание броят, характеристиките на предоставяните стоки и видът им на представяне могат да бъдат променяни по всяко време от АТВ "Мото Монт" ЕООД.

Регистрация
Чл.2
 1.За да получи правото да извършва валидни заявки за закупуване на предлаганите в www.motomont.bg стоки, Клиентът следва предварително да се регистрира като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (online) в Интернет на страниците на www.motomont.bg и да изрази съгласие с настоящите Общи условия.
 2.При попълване на регистрационната форма клиентът е длъжен да предостави точни, пълни и верни данни относно самоличността си, точния си адрес, валиден адрес на електронна поща и другите изискуеми от регистрационната форма данни, както и да ги актуализира при последвала промяна. Клиентът гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно.
 3.В случай, че Клиент на www.motomont.bg предостави неверни данни или не отрази настъпили промени в предоставените от него данни АТВ "Мото Монт" ЕООД има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Клиента и достъпа до клиентския му профил.
 4.Преди извършване на изявлението по чл. 2, ал. 1 Клиентът може свободно да поправя въведената от него в регистрационната форма информация.

Съгласие с Общите условия
Чл.3
 1.Чрез направената клиентска регистрация в www.motomont.bg клиентът автоматично се съгласява с Общите условия за покупка през www.motomont.bg и натискане на виртуалния бутон „Регистрация”, Клиентът извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия, приема ги и се задължава да ги спазва като електронното изявление придобива качеството на електронен документ по смисъла на закона за електронната търговия. АТВ "Мото Монт" ЕООД има правото да разполага с данните на Клиента, както и всяка друга информация, необходима за идентифицирането му и възпроизвеждане на електронното му изявление за приемане на Общите условия, в случай на възникване на правен спор. При регистрация на Клиент – юридическо лице в онлайн магазина следва да бъде приета при въвеждане на пълни и коректни фирмени данни.
 2.След изразяване на съгласие с настоящите Общи условия при своята регистрация Клиентът може да извършва валидни заявки за закупуване (заявки за покупка) на предлаганите чрез www.motomont.bg стоки, счита се за обвързан с клаузите на Общите условия и се задължава да ги спазва.
 3.Родителите, упражняващи родителски права, настойниците или попечителите на ненавършило пълнолетие лице или на лице поставено под запрещение, отговарят за всички вреди, причинени от същото, на АТВ "Мото Монт" ЕООД и на трети лица при регистрацията, при извършване на заявки за закупуване на предлагани в www.motomont.bg стоки или при ползване на други услуги, достъпни през уебсайта .

Сключване на договора
Чл.4
 1.Договорът между страните поражда действие от момента на постигане на съгласие, обективирано по начина, посочен в чл. 3, ал. 1. Договорът се сключва на български език. С приемането на настоящите Общи условия Клиентът се съгласява комуникацията с него да бъде осъществявана чрез електронна поща или телефон, предоставн в регистрационната форма.
 2.Клиент, който е потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения във връзка с конкретна заявка индивидуален договор в срок 7 (седем) работни дни от сключването му. Изявлението за отказ следва да бъде изпратено до АТВ "Мото Монт" ЕООД по електронна поща на адрес: office@jankomoto.com.
 3.При възникнал спор кое лице е изявило воля за обвързване с текста на настоящите Общи условия, за страна по договора се счита лицето, което е заплатило цената на заявената за закупуване стока.

Парола и потребителско име
Чл.5
 1.При регистрацията си Клиентът посочва потребителско име и парола за достъп до клиентския си профил в www.motomont.bg.
 2.Клиентът е длъжен да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на потребителското име и паролата си, както и да не прави достояние на трети лица потребителското име и паролата си и да уведомява незабавно АТВ "Мото Монт" ЕООД в случай на осъществен неправомерен достъп, както и при вероятност за такъв. Клиентът носи пълна отговорност за опазването на своите потребителско име и парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използване на потребителското име и паролата му.
 3.С оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата, клиентът следва да прекратява сесията, при която е влязъл в клиентския си профил чрез натискане на виртуалния бутон „изход”.

Промени в Общите условия
Чл.6.
 1.Доколкото предлаганите чрез www.motomont.bg стоки и услуги са разнообразни и постоянно допълвани и модифицирани с оглед тяхното усъвършенстване и разширяване на продуктовия каталог, както и във връзка със законодателни промени, които рефлектират върху условията за предлагането им, настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от АТВ "Мото Монт" ЕООД.
 2.При извършване на промени в Общите условия, АТВ "Мото Монт" ЕООД се задължава да уведоми Клиента като изпрати на посочения от него адрес на електронна поща или публикува на видно място в www.motomont.bg или в клиентския му профил съобщение за изменението на Общите условия, текста на измененията или електронна препратка към Интернет страница, на която са достъпни изменените Общи условия и му даде достатъчен срок да се запознае с тях.
 3.Ако Клиентът не заяви, че отхвърля промените, се счита, че е обвързан от тях.
 4.Ако Клиентът заяви, че отхвърля промените, се счита, че договорът по чл. 4 се прекратява автоматично с получаване на изричното изявление за отхвърляне. Изявлението за отхвърляне следва да бъде изпратено до АТВ "Мото Монт" ЕООД по електронна поща на адрес: office@jankomoto.com.
 5.Промените в Общите условия не засягат отношенията между Клиента и АТВ "Мото Монт" ЕООД, възникнали във връзка с валидно подадена преди уведомлението по ал. 2 заявка за покупка на стока.

Приложно поле
Чл.7
 Настоящите Общи условия не се прилагат за услуги, за които има отделни правила, както и за отношенията между Клиента и трети лица, с които Клиентът се е свързал, използвайки услугите на www.motomont.bg.

II. ПОКУПКА НА СТОКИ ПРЕЗ www.motomont.bg
Публикуване на информация за стоките в www.motomont.bg
Чл.8.
 1.АТВ "Мото Монт" ЕООД публикува в www.motomont.bg описание на основните характеристики на стоката, продажната цена, с включен ДДС, информация за начините за плащане, доставка и изпълнение на договора, срока за доставка на заявената стока (ако е различен от общия срок за доставка, предвиден в настоящите Общи условия) и за правото на Клиента по чл. 4, ал. 3 и условията и начина за упражняването му, както и периода, за който направеното предложение и цена остават в сила.
 2.АТВ "Мото Монт" ЕООД не носи отговорност при невярност на посочената от производителя информация за характеристиките на стоката.

Публична покана
Чл.9
 Публикуването на основните характеристики и на цената на стока в www.motomont.bg е публична покана по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон да се направи заявка за покупка в съответствие с тях по описания в чл. 11 начин.

Заявка за покупка
Чл.10
 1.Клиентът получава достъп до формата за подаване на заявки за покупка на предлаганите в www.motomont.bg стоки след като въведе валидни потребителско име и парола на съответните места и натисне виртуалния бутон “Вход”.
 2.Подаването на заявка за покупка от Клиента се осъществява чрез последователното извършване на следните действия:
  • определяне на вида и количеството на стоката и потвърждение на заявката, чрез натискане на виртуален бутон „Добави”, обозначен срещу съответна стока;
  • преглед на информацията за доставка (възможност за промяна на адреса за доставка, посочване на удобно време за доставка и определяне на допълнителни условия към заявката в полето за „Коментар”;
  • избиране на начин на плащане на продажната цена на стоката и въвеждане/промяна на данните за издаване на фактура;
  • повторно потвърждение на заявката от бутона „Продължи”.
 3.Заявката за покупка на стока от www.motomont.bg се счита за извършена след натискане на бутона “Потвърди”. До този момент Клиентът има възможност да преглежда и променя заявените от него стоки, количества, начин на плащане и другите данни, свързани с конкретната заявка.
 4.При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на заявката, се счита, че същата е невалидна и за АТВ "Мото Монт" ЕООД не възниква задължение за нейното изпълнение.
 5.Заявката поражда действие между страните след проверка на наличността на заявената за покупка стока и след потвърждаване на валидността й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента адрес на електронна поща.

Потвърждаване получаването на заявката
Чл.11
 1.Заявка за покупка се приема от АТВ "Мото Монт" ЕООД, чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента адрес на електронна поща, което съдържа:
  а.наименование, адрес на управление и данни за кореспонденция на до АТВ "Мото Монт" ЕООД (включително адрес на електронна поща) и електронна препратка към текста на настоящите Общи условия;
  б.информация за основните характеристики на заявената стока;
  в.продажната цена на стоката с включени в нея всички данъци и такси;
  г.стойността на пощенските или транспортни разходи, невключени в продажната цена и свързани с нейната доставка;
  д.избрания от Клиента начин на плащане, посочените данни и адрес за доставка;
  е.информация за правото на Клиента по чл. 4, ал. 3 да се откаже сключения във връзка със заявката индивидуален договор и за условията и начините за упражняването му;
  ж.срока, в който след проверка на наличността на заявената стока до АТВ "Мото Монт" ЕООД ще потвърди валидността на заявката;
  з.срока за доставка на заявената стока, ако същият се различава от сроковете, установени в настоящите Общи условия.
 2.При липса на възможност за изпълнение на задълженията на до АТВ "Мото Монт" ЕООД, поради това, че не разполага със заявената за закупуване стока, в срока по ал. 1, б. „ж” уведомяваме Клиента за изчерпването й на посочения от Клиента телефон за връзка или чрез изпращане на съобщение до посочения от Клиента адрес на електронна поща.

Цени
Чл.12
 1.Всички цени в www.motomont.bg са обявени в български левове и с включени данъции.
 2.Указаните в www.motomont.bg цени на отделните стоки са за единично количество и не включват разходите за доставка.
 3.Дължимата от Клиента продажна цена е посочената в поканата за закупуване на стоката към момента на подаване на заявката за покупка на същата по начина, описан по-горе.

Начини на плащане
Чл.13
 1.Цената на стоката и разходите за доставката могат да бъдат платени по някой от следните начини:
  а.в брой;
  б.по банков път на посочена от АТВ "Мото Монт" ЕООД сметка;
  в.чрез наложен платеж;
 2.Клиентът заплаща продажната цена на закупената от него стока, както и пощенските или транспортните разходи, невключени в тази цена, свързани с нейната доставка, както следва:
  а.в случаите по ал. 1, б. „а” – в момента на доставката;
 б.в случаите по ал. 1, б. „б” или „в” – в срок до 2 (два) работни дни от подаване на заявката – при плащане по банков път;

Доставка
Чл.14
 1.Заявената за покупка стока се доставя на посочения от Клиента адрес за доставка в срок до 4 работни дни от потвърждаване валидността на Купувача за територията на Република България;
 2.Стоката се доставя подходящо опакована съобразно вида й и транспорта за доставка.

Предаване на стоката
Чл.15
 1.Стоката се предава на Клиента или на трето лице, което приема и потвърждава получаването на същата от името на Клиента.
 2.При предаване на стоката Клиентът или третото лице подписват придружаващите я документи.
 3.В случай, че Клиентът не бъде намерен в срока за доставка на посочения от него адрес или не бъдат осигурени достъп и условия за предаване на стоката в този срок, АТВ "Мото Монт" ЕООД се освобождава от задължението си да достави заявената за закупуване стока. Клиентът може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече съответно нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

Право на отказ
Чл.16
 1.Клиентът има право да откаже да получи заявената от него за покупка стока, когато:
  а.доставената стока явно не съответства на заявената за покупка от Клиента и това може да се установи чрез обикновения й преглед;
  б.при транспортирането стоката или нейната опаковка е била повредена;
  в.цената, предявена на Клиента за заплащане, не съответства на дължимата цена;
  г.не е спазен срокът за доставка.
 2.След получаване на стоката Клиентът има право да иска връщането й при наличието на съществен недостатък, който не е могъл да бъде установен при обикновен преглед на същата.
 3.При условията на ал. 1, б. „а”, както и при несъответствие между заявената за покупка и доставената стока, което не е било възможно да бъде установено в момента на доставката, Клиентът може да иска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на подадената от него заявка за покупка чрез отправяне на съответно писмено искане до АТВ "Мото Монт" ЕООД.
 4.В случай на упражняване правото по чл. 16, ал. 3 Клиентът е длъжен да съхранява получената от него стока, да осигури запазването на нейното качество и безопасността й по време на срока по чл. 4, ал. 3.
 5.АТВ "Мото Монт" ЕООД възстановява на Клиента в пълен размер заплатените от него суми за закупуване на съответната стока до 30 (тридесет) дни от датата, на която същият е упражнил правото по чл. 16, ал. 3 или някое от правата си по ал. 1 или 2 от настоящия член.
 6.Клиента има право да върнете закупената от АТВ "Мото Монт" ЕООД стока в седем дневен срок от получаването й, при условие, че тя бъде върната във вида, в който е получена. Транспортирането и всички разходи по връщането на стоката са за сметка на Клиента.

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
Права и задължения на АТВ "Мото Монт" ЕООД
Чл.17
 1.АТВ "Мото Монт" ЕООД се задължава:
  а.да прехвърли на Клиента собствеността на заявената стока;
  б.да достави в срок заявената стока;
 2.АТВ "Мото Монт" ЕООД има право:
  а.да инсталира върху компютрите на Клиента кукита (cookies);
  б.да поставя електронни препратки към други Интернет страници и ресурси и рекламни банери за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, включително да поставя такива електронни препратки и рекламни банери в клиентския профил на Клиента;
  в.да изпраща търговски съобщения до Клиента с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговци стоки и/или услуги, както и да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други.
 3.АТВ "Мото Монт" ЕООД няма задължение за осигуряване на компютърно оборудване и свързаност за пренос на информационни пакети между Клиента и www.motomont.bg, необходими за осъществяване достъп до ресурсите на системата. АТВ "Мото Монт" ЕООД не носи отговорност, ако Клиентът не може да осъществи достъп поради проблеми извън контрола на АТВ "Мото Монт" ЕООД (хардуерен или софтуерен проблем, проблем с Интернет свързаност и др.).
 4.АТВ "Мото Монт" ЕООД няма задължението да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на Клиента при ползване на услугите, предоставяни чрез www.motomont.bg.
Чл.18
 1.АТВ "Мото Монт" ЕООД си запазва правото да преустановява предоставянето на стоки, достъпни чрез www.motomont.bg без каквото и да е предизвестие до Клиента.
 2.АТВ "Мото Монт" ЕООД има право по всяко време по своя преценка да спира достъпа до www.motomont.bg на Клиент, когато последният ползва услугите, предоставяни чрез www.motomont.bg в нарушение на българското законодателство, настоящите Общи условия, публикуваните на Интернет страницата на услугата правила, Интернет етиката, добрите нрави или други приложими норми.

Ограничаване на отговорността
Чл.19
 1.АТВ "Мото Монт" ЕООД полага грижа информацията в www.motomont.bg да се поддържа винаги вярна и актуална, но не гарантира за достоверността и пълнотата на същата. АТВ "Мото Монт" ЕООД няма задължението и не гарантира, че предоставяните стоки ще удовлетворят изискванията на Клиента, нито че ще бъдат непрекъснати, навременни или сигурни. С приемане на настоящите Общи условия, Клиентът декларира, че използването на предоставяната услуга ще бъде изцяло на негов риск и отговорност, а страните се съгласяват, че АТВ "Мото Монт" ЕООД не отговоря за евентуално причинени на Клиента при ползване на предоставяните услуга вреди, освен ако са причинени от АТВ "Мото Монт" ЕООД умишлено.
 2.АТВ "Мото Монт" ЕООД не носи отговорност за непредоставяне на достъп до www.motomont.bg, както и за необработването или ненавременното обработване на заявките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет и в предоставянето на услуги извън контрола на АТВ "Мото Монт" ЕООД, както и при случай на нерегламентиран достъп или интервенция на трети лица във функционирането на информационната система или сървъра.
 3.АТВ "Мото Монт" ЕООД не гарантира, че достъпът до www.motomont.bg ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята на АТВ "Мото Монт" ЕООД.
 4.Доколкото АТВ "Мото Монт" ЕООД не разполага с възможността да променя, контролира или по друг начин влияе върху качеството и годността за употреба на заявените от Клиента стоки, АТВ "Мото Монт" ЕООД не отговаря за съответствието им с приложимите нормативни изисквания и техните качества.
 5.АТВ "Мото Монт" ЕООД не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством www.motomont.bg.
 6.Доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в www.motomont.bg и в клиентския профил на Клиента електронни препратки и рекламни банери, както и чрез електронни препратки, поставени на страниците на www.motomont.bg при публикуване на мнения, коментари на Клиенти. АТВ "Мото Монт" ЕООД не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, находящи се на тези Интернет страници и ресурси. АТВ "Мото Монт" ЕООД не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание.
 7.АТВ "Мото Монт" ЕООД няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Клиентът използва www.motomont.bg.
 8.Доколкото не инициира предаването и не избира получателя на информацията, както и не избира и не променя извлечената информация, АТВ "Мото Монт" ЕООД не отговаря за съдържанието на извлечената при използването на услугата "Търсене" информация.
 9.АТВ "Мото Монт" ЕООД не носи отговорност, спрямо Клиента и трети лица, за претърпени вреди и пропуснати ползи, настъпили вследствие прекратяването, спирането, променянето или ограничаването на услугите, изтриването, модифицирането, загубването, недостоверността, неточността, или непълнотата на съобщения, материали или информация, пренасяни, използвани, записвани или станали достъпни чрез www.motomont.bg.
 10.Страните приемат, че АТВ "Мото Монт" ЕООД не носи отговорност за непредоставянето на стоки или предоставянето им с влошено качество в следствие от извършвани тестове от страна на АТВ "Мото Монт" ЕООД с цел проверка на оборудване, връзки, мрежи и други, както и тестове, насочени към подобряване или оптимизиране на предоставяните услуги. В тези случаи АТВ "Мото Монт" ЕООД предварително уведомява Клиента за възможното временно непредоставяне, съответно за влошеното качество на стоките.

Права и задължения на Клиента
Чл.20
 1.Клиентът се задължава:
  а.да посочи двете си имена, точен и валиден адрес на електронна поща, телефон, както и точен и валиден адрес за доставка при подаване на заявка за покупка на стока;
  б.да плати цената на заявената от него стока и разходите по доставката;
  в.да получи стоката;
  г.да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация.
 2.Клиентът има право на:
  а.достъп в режим онлайн до www.motomont.bg, при спазване на условията и изискванията за достъп, определени от АТВ "Мото Монт" ЕООД. За да подава валидни заявки за стоки, Клиентът следва да въведе потребителското си име и парола.
  б.достъп до и корекция в режим онлайн на личните си и други данни, въведени в при регистрацията му или след това;
 3.Клиентът се задължава при ползване на www.motomont.bg:
  а.да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
  б.да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително права на интелектуална собственост;
  в.да уведомява незабавно АТВ "Мото Монт" ЕООД за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на www.motomont.bg;
  г.да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг Клиент, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други Клиенти да използват www.motomont.bg, както и да не използва www.motomont.bg по начин, предизвикващ отказ от услугите (“denial of service”);
  д.да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни или снимки разположени в www.motomont.bg и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
  е.да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;
  ж.да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.
4.При неспазване на задълженията, АТВ "Мото Монт" ЕООД има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Клиента и трети лица до клиентския му профил и до съответната информация или материали, разположени или направени достъпни към Клиента на Интернет страниците на www.motomont.bg, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията от страна на Клиента. В тези случаи, АТВ "Мото Монт" ЕООД има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

IV. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Лични данни
Чл. 21
 АТВ "Мото Монт" ЕООД има право да събира и използва информация относно своите Клиенти, когато същите се регистрират. Информацията, чрез която Клиентът може да бъде идентифициран, може да включва име, презиме, фамилия, адрес, професия, пол, възрастова група, телефон, адрес на електронна поща и всяка друга информация, която Клиентът предоставя при регистрацията си по чл. 2 и всяка друга, която същия въвежда или предоставя при извършване на заявки за покупка, заявяване, получаване или използване на предоставяните от АТВ "Мото Монт" ЕООД услуги, участване в промоции, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други.
Обработване на информация за Клиент
Чл.22
 1.АТВ "Мото Монт" ЕООД полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Клиента, станала му известна по повод покупка на стоки и предоставянето на други услуги чрез www.motomont.bg – предмет на настоящите Общи условия, освен в случаите на непреодолима сила, случайно събитие или злоумишлени действия на трети лица.  2.В регистрационната форма, както и във формата за извършване на заявки за покупка на стоки, попълвани от Клиента, АТВ "Мото Монт" ЕООД обозначава задължителния или доброволния характер на предоставяне на данните и последиците от отказ за предоставянето им. С изразяване на съгласие с настоящите Общи условия Клиентът се съгласява информацията за него да бъде обработвана по предвидения в тях ред.
 3.Ограниченията по ал. 1 не се прилагат в случай, че Клиентът или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай АТВ "Мото Монт" ЕООД има право да предостави личната информация за Клиента на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

Цели, за които може да се използва информацията
Чл.23
 1.АТВ "Мото Монт" ЕООД събира и използва информацията на Клиента за целите, предвидени в настоящите Общи условия, както и за предлагане на нови стоки и/или услуги на Клиента (безплатни или платени), за предлагане на оферирани от други лица стоки и/или услуги, за промоции, за организиране на запитвания, анкети, за приспособяване на предлаганите услуги към предпочитанията на Клиента, за статистически и други цели.
 2.С приемането на настоящите Общи условия, Клиентът се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Клиентът има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до АТВ "Мото Монт" ЕООД на посочените по-горе адрес, адрес на електронна поща за контакт или факс.
 3.С приемане на настоящите Общи условия Клиентът се счита за уведомен по смисъла на чл. 34а, ал. 1, т. 3 от Закона за защита на личните данни за това, че личните му данни могат да бъдат разкрити на трети лица при спазване на действащото законодателство или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като по всяко време може да възрази срещу такова разкриване или използване, като изпрати писмено съобщение до АТВ "Мото Монт" ЕООД на посочените по-горе адрес, адрес на електронна поща за контакт или факс.

Разкриване на информацията
Чл.24
 АТВ "Мото Монт" ЕООД се задължава да не разкрива никаква лична информация за Клиента и да не предоставя събраната информация на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:
 1.е получил изричното съгласие на Клиента при регистрацията или в по-късен момент, вкл. при условията на чл. 23, ал. 3 по-горе;
 2.информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;
 3.в други предвидени в закона случаи.